loader logo
image description

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi1. Taraflar

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan www.consubcon.com dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır. Gaziosmanpaşa Mah. Attar sokak. No:11/6 Çankaya Ankara adresinde mukim Emrina AŞ. (bundan böyle kısaca "Consubcon" olarak anılacaktır) ile www.consubcon.com ‘a üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

"www.consubcon.com ": www.consubcon.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": “www.consubcon.com”a  çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.consubcon.com ‘a üye olan ve "www.consubcon.com" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: "www.consubcon.com"un ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "www.consubcon.com"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Consubcon” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 “Taşeron Firma”: www.consubcon.com ‘a üye olan ve "www.consubcon.com" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, talep oluşturabilen ve kendi belirttiği iş alanı dahilinde teklif verebilen firma veya kişilerdir.

“Müteahhit Firma”: ”: www.consubcon.com ‘a üye olan ve "www.consubcon.com" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan talep oluşturabilen fakat teklif veremeyen firma veya kişilerdir.

“Tedarikci Firma”: ”: www.consubcon.com ‘a üye olan ve "www.consubcon.com" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan teklif verebilen firma veya kişilerdir.

“İşci”: ”: www.consubcon.com ‘a üye olan ve "www.consubcon.com" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişilerdir.

"Talep":  Taşeron veya Müteahhit tarafından oluşturulabilen form yapısıdır.

"Teklif": Daha önce oluşturulmuş talep formuna istinaden Taşeron tarafından oluşturulabilen form yapısıdır.

 “Consubcon Veri tabanı” : “www.consubcon.com.” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Consubcon’na ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "www.consubcon.com"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "www.consubcon.com" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Consubcon" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "www.consubcon.com" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Consubcon” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

4. Üyelik Şartları

4.1 "www.consubcon.com"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “Consubcon” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 "www.consubcon.com" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,

 ”Consubcon” tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

4.3 ”Consubcon” her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üyenin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir. "www.consubcon.com"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya ”Consubcon” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde “Consubcon’nın kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", www.consubcon.com"da belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 ”Consubcon’nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üyenin “www.consubcon.com” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “Consubcon’na beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “Consubcon”, “Üyenin kendisine bildirdiği ad, soyadı bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. "Üyelerin, “Consubcon” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “Consubcon Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üyelerin sorumluluğundadır. "Üyeler, "kullanıcı adı" ve "şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, “Consubcon’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye", "www.consubcon.com" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "www.consubcon.com" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Consubcon”, "Üye" tarafından “Consubcon’na iletilen veya "www.consubcon.com" üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", “www.taseronbankasi”nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. ”www.taseronbankasi”nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "www.consubcon.com"u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "www.consubcon.com" üzerinde işlem yapabilirler. "Üyenin, "www.consubcon.com" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", “Consubcon’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "www.consubcon.com" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "www.consubcon.com" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Consubcon” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "www.consubcon.com" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Consubcon’nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. ”Consubcon VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Consubcon’nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.8. "www.consubcon.com"da "Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Consubcon’nın, “Consubcon” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “Consubcon”, "Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.9. "Üye" www.consubcon.com üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, “Consubcon’nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. “Consubcon’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. ”Consubcon”, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Consubcon Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Consubcon” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. ”Consubcon”, "www.consubcon.com"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "www.consubcon.com" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Consubcon”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üyeler, “Consubcon’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “Consubcon” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Consubcon” tarafından yapabilir. “Consubcon” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "www.consubcon.com" üzerinden, “Consubcon’nın kendi kontrolünde olmayan Müteahhit ve Taşeronlar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “Consubcon” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "www.consubcon.com" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Consubcon’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. ”Consubcon”, "www.consubcon.com"da yer alan "Üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. ”Consubcon”, "www.consubcon.com"un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “Consubcon” bu mesaj ve içeriği giren "Üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6. “Consubcon” Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

“Consubcon” "www.consubcon.com"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmetleri  "Üyelere sağlayacaktır. “Consubcon” tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

Müteahhitlerin www.consubcon.com’da bulunan menülerden faydalanarak bu menüler dahilinde inşaat ve talep oluşturmalarını sağlamak, oluşturulan bu taleplere gelen tekliflerin arşivlenmesi, yazdırılması, değerlendirilmesi, raporlanması ve kaydedilmesi işlemlerini kolayca yapabilmeleridir. Ayrıca taşeronların inşaat oluşturma dışında tüm müteahhit işlemlerinin yapabilmelerinin yanında oluşturulan taleplere teklif vermelerini sağlamaktır.

6.1. Ek Hizmetler

"Üyeler, yukarıda sayılan temel "hizmetlere ek olarak "www.consubcon.com"dan duyurulan ve kullanım koşulları “www.consubcon.com”un ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üyeler “Consubcon” tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "www.consubcon.com"un ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "www.consubcon.com"un ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. Yasaklı Ürün ve Hizmetler

7.1. ”Consubcon” gerekli gördüğü durumlarda "Üye “ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak Consubcon şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda Consubcon hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Consubcon’nın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "www.consubcon.com"da teklif verdiği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

 8 . Ücretlendirme

“Consubcon”, işbu sözleşme kapsamında belirtilen müteahhit üyeler için tamamen ÜCRETSİZDİR, taşeron firma üyelik  ücretlerini ve ödeme koşullarını "www.consubcon.com"un ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Üyelik" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildiği anda geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "www.consubcon.com"da aksi belirtilmediği takdirde, "www.consubcon.com"daki "Üyelik Ücreti"  karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Consubcon, www.consubcon.com dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT v.b) tahsil edebilir. Bu usuller www.consubcon.com’un ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üyeler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

9. Gizlilik Politikası

Consubcon, "www.consubcon.com"da "Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Consubcon "Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

11. Diğer Hükümler

11.2. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu "www.consubcon.com" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "www.consubcon.com"un (sınırlı olmamak kaydıyla Consubcon , “Consubcon ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Consubcon’nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "“Consubcon’na ait ve/veya “Consubcon” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üyeler, “Consubcon” hizmetlerini, “Consubcon” bilgilerini ve "“Consubconnın ”telif  haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Consubcon’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "www.consubcon.com Kullanım Koşulları" dâhilinde “Consubcon” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Consubconnın “  telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "www.consubcon.com Kullanım Koşulları" dâhilinde “Consubcon” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Consubcon”; “Consubcon” hizmetleri, “Consubcon” bilgileri, “Consubcon” telif haklarına tabi çalışmaları, “Consubcon” ticari markaları, “Consubcon” ticari görünümü veya bu www.consubcon.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

“Consubcon”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "www.consubcon.com"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Consubcon” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Consubcon” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Consubconndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Consubcon’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. “Consubcon” Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “Consubcon’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,” Consubcon”ı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

EK – 1 Üyeliğin İptali Koşulları ve Üyelik Ücreti İadeleri

Aşağıda, Consubcon ve Kullanıcı arasındaki Üyeliğin İptali Koşulları ve Üyelik Ücreti İadeleri şartları yer almaktadır. Consubcon istediği zaman herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmaksızın Üyeliğin İptali Koşulları ve Üyelik Ücreti İadeleri koşullarını değiştirebilir. Kullanıcı işbu İnternet Sitesine girerek, İnternet Sitesinde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. İşbu Üyeliğin İptali Koşulları ve Üyelik Ücreti İadeleri koşullarını kabul etmiyorsanız bu internet sitesini kullanmayınız.

İşbu "Üyeliğin İptali Koşulları ve Üyelik Ücreti İadeleri" Consubcon” tarafından “www.consubcon.com”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcılar ve "Üyeler, işbu ”Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “www.consubcon.com”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

3.1.   Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

3.1.1.  Taşeron, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 7 gün içinde, üyelik iptal talebini Consubcon’na yazılı olarak iletebilir. Bu durumda üyenin ödemiş olduğu üyelik ücretlerinin tamamı Kurumsal üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

3.1.2.   Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 7 günden sonra Consubcon’na bildirilen Taşeron firma üyeliği sonlandırma taleplerinde; taşeron üyeliğini  12 ay taahhütlü satın aldığından ücret iadesi yapılmaz.

3.1.3.  Consubcon tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 7 gün içerisinde üyeliğin sona erdirilmesi halinde, üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.

3.2.   Üyeliğin Consubcon  tarafından İptal Edilmesi Halleri

3.2.1.   Üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin Consubcon Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, üyeliği Consubcon’nın belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

3.2.2.  Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.

3.2.3.  Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde Consubcon 2 işgünü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.

EK - 2 Güvenlik Koşulları ve Önerileri

Aşağıda, Consubcon ve Kullanıcı arasındaki Güvenlik Koşulları ve Önerileri şartları yer almaktadır. Consubcon istediği zaman herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmaksızın Güvenlik Koşulları ve Önerileri koşullarını değiştirebilir. Kullanıcı işbu İnternet Sitesine girerek, İnternet Sitesinde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. İşbu Güvenlik Koşulları ve Önerileri koşullarını kabul etmiyorsanız bu internet sitesini kullanmayınız.

Tanımadığınız kişilere kesinlikle para göndermeyin.

Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin.

Kişisel verilerinizi ve üyelik bilgilerinizi (TC kimlik numarası, kredi kartı verileri, vb.) kimse ile paylaşmayın.

Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda en yakın Emniyet birimine giderek ilgili kişiler hakkında şikayetçi olabilirsiniz.

Site sadece taşeron firma  ve müteahhit firmaların iletişimini sağlamaktadır. Bu sebeple almak istediğiniz ürün hakkında icaba davet yaptıktan sonra, gelen icabın kabulünü veya reddini site içerisinde bilgileri verilmiş olan muhatap firma ile yüz yüze görüşmek sureti ile tamamlayınız. Sitemiz herhangi bir garanti ya da teminat vermemektedir. Muhatap firma size teklifi veren firmadır ve sözleşmeyi site üzerinden değil bizzat muhatap firma ile yapılacaktır. Sitemiz bununla ilgili hiçbir garanti ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Site üzerinden yapılan teklifler, sitenin sorumluluğunda değildir. Bu teklifler için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. Yapılan tekliflerin gerçekliğini muhatap firma ile yapılacak sözleşme ile kesinleşecektir.

Site üzerinden yapılan tekliflerdeki hatalar teklifi yapan tüzel/gerçek kişiye aittir. Teklifleri firma gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, ikili onay aşaması ile verilecektir. Dolayısı ile vermiş olunan tekliften dolayı sitenin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Ürünlerin ayıplı ya da eksik olmasından veya işin hiç yerine getirilmemesinden dolayı sitemiz sorumlu değildir.

Herhangi bir ön ödeme veya kapora ödemesi yapmanız sonucunda mal/ürün teslim alamamanız halinde  Consubcon’nın hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site üzerinden üyelik ödemesi haricinde para transferi yapılmamaktadır. Böyle bir taleple karşılaştığınızda ödeme yapmayınız ve durumu merkezimize bildiriniz.

İşbu " Güvenlik Koşulları ve Önerileri " Consubcon “ tarafından “www.consubcon.com”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcılar ve "Üyeler, işbu ”Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “www.consubcon.com”u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Consubcon'a kayıt olmak için öncelikle üyelik tipinizi belirlemeniz gerekmektedir. Üyelik Tipleri ve Planları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Müteahhit Firmayım. (Ücretsiz Üyelik)
Taşeron Firmayım.
Taşeron İşçi / Ekibim. (Ücretsiz Üyelik)
Yapı Malzemesi Tedarikçisiyim.

TaşeronBankası ile Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük müteahhit firmalarının Yurt İçi ve Yurt Dışındaki projelerine teklif verebilirsiniz.